Apolipoproteina B

Proteina trasportatrice dei lipidi plasmatici (LDL, VLDL).

Valori normali: 35-100mg/100ml. Aumento dei valori: Diabete, Sindrome Nefrosica. Diminuzione dei valori: Abetalipoproteinemia.

Tag: 
Salute